organisatie

missie en visie

In de gehele provincie Groningen verzorgt Ambulancezorg Groningen met meer dan 325 medewerkers ambulancezorg. Vanuit 13 ambulanceposten in Groningen én de meldkamer in Drachten wordt door onze medewerkers 24 uur per dag en 7 dagen per week hard gewerkt om de beste patiëntenzorg te leveren. 

Bert Benthem, directeur/bestuurder, kijkt met een gevoel van trots terug op 2017. "We hebben heel veel bereikt. Ik zie 2017 dan ook als een mooi basisjaar om 2018 tegemoet te treden, want we willen de medewerkers nog veel meer bij de ambities van Ambulancezorg Groningen betrekken. Met hoe het nu gaat, heb ik alle vertrouwen in."

“We streven ernaar om het de collega’s op de ambulances  zo goed mogelijk te maken om de beste patiëntenzorg te leveren.”

Missie

Ambulancezorg Groningen biedt de beste patiëntenzorg in een veilige omgeving, door als zorgzame en robuuste aanbieder van ambulancezorg het beste uit mensen te halen. Het is een organisatie die zorgzaam is, op een robuuste manier samenwerkt met klanten, ketenpartners en leveranciers en streeft naar steeds betere zorg door uit haar medewerkers het beste te halen.

Visie

Ambulancezorg Groningen bereikt op lange termijn het beste voor haar drie stakeholders – patiënten, medewerkers, ketenpartners – door voortdurende investering in haar zelfbewuste medewerkers, samenwerking in de keten en integratie van haar verantwoordelijkheden in de zorg en in de openbare orde en veiligheid. Kort samengevat: SAMEN BETER.

kwaliteit en beleid

onaangekondigde audit thema cliënt/patiëntveiligheid

Er heeft een onaangekondigde externe audit plaatsgevonden door KIWA. Het thema cliënt/patiëntveiligheid kwam aan bod, is onderdeel van het kwaliteitsmanagement-systeem en wordt als zodanig eens per drie jaar in dit auditcyclus apart geauditeerd. Er zijn in totaal drie ambulanceteams geaudit op twee locaties, die allen enthousiast vertelden waar de risico’s op het gebied van patiëntveiligheid liggen en die vervolgens proactief meedachten en met oplossingen en verbeteringen kwamen. Na het eerste gesprek kwamen we eigenlijk al tot de conclusie dat we dit jaar veel slagen hebben gemaakt ten aanzien van de patiëntveiligheid. De externe auditor concludeerde dat er sprake is van een organisatie die volop in ontwikkeling is, en waar het leren en verbeteren om de zorg constant naar een hoger plan te willen brengen is ingebed in de organisatie. De organisatie faciliteert in bovenstaande processen, een mooi resultaat waar wij met zijn allen trots op kunnen zijn.

"Zeker met het oog op een stijgend aanbod van ritten, is het belangrijk samen alert te zijn op de patiëntveiligheid."

patiënten zeer tevreden over ambulancezorg

Patiënten aan wie ambulancezorg is verleend waarderen deze zorg gemiddeld met een 9. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van onderzoeksinstituut NIVEL.  Aan het onderzoek deden 4.383 patiënten mee die spoedeisende ambulancezorg nodig hadden en 2.214 patiënten die gebruik hebben gemaakt van planbare ambulancezorg. Patiënten geven ambulancezorg gemiddeld een 3,7 op een vierpuntsschaal. Deze score representeert de ervaringen van de patiënt met de kwaliteitsthema’s meldkamer, vervoer, bejegening, handelen, communicatie en spoedeisende zorg. De ervaringen zijn in kaart gebracht met twee CQ-indexen (Consumer Quality Index): de CQI planbare ambulancezorg en de CQI spoedeisende ambulancezorg.

"Patiënten geven ambulancezorg gemiddeld een 3,7 op een vierpuntsschaal."

Meldkamercentralist ambulancezorg
Het kwaliteitsthema ‘meldkamer’ is, in relatie tot spoedeisende ambulancezorg, de afgelopen drie jaar positiever beoordeeld door patiënten.  Meldkamercentralisten ambulancezorg vertellen 112-bellers vaker wat zij moeten doen tot de ambulance arriveert en doen dit vaker op een begrijpelijke manier. De centralist krijgt het rapportcijfer 8,6. Dit was in een eerder onderzoek een 8,4.

samen werken aan wederopbouw op Sint Maarten

In 2014 sloot RAV Brabant Midden-West-Noord een convenant met Sint Maarten met als doel een intensieve en effectieve samenwerking om de ambulancezorg op het eiland verder te ontwikkelen. Na orkaan Irma in augustus zijn collega’s van Ambulancezorg Groningen, IJsselland en Ambulance Oost samen met RAV Brabant Midden-West-Noord naar Sint Maarten gegaan om hulp te bieden. Drie weken lang zijn de roosterdiensten van de ambulances overgenomen. Hierdoor konden de plaatselijke ambulancemede-werkers die sinds orkaan Irma non-stop hadden gewerkt, rust nemen en aandacht geven aan hun privésituatie. De ambulancemedewerkers van Sint Maarten gaven zelf aan welke hulp zij het meest nodig hadden.

innovatie en samenwerking

Ambulancezorg Groningen is constant bezig om manieren te vinden om de patiëntenzorg te optimaliseren. Dit doet zij onder andere door deel te nemen aan innovatieprojecten, de samenwerking met de ketenpartners uit te breiden en door open te staan voor opmerkingen door patiënten en diens familie. Ambulancezorg Groningen vind innoveren erg belangrijk. Ambulancezorg Groningen heeft dit jaar ook een beleidsmedewerker aangesteld die zich bezighoudt met het innovatievraagstuk. Daarmee zijn we sinds dit jaar pro actief op zoek naar manieren om te innoveren met als doel de patiëntenzorg voor de toekomst te garanderen. 

de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk toezicht uit op Stichting RAV Groningen en bestaat uit het goedkeuren van bestuursbesluiten en het monitoren van het functioneren van de Stichting en de bestuurder. Daarnaast worden ze gevraagd en ongevraagd geacht te adviseren en te reflecteren op voorstellen, actuele ontwikkelingen en de koers van de organisatie.

Raad van Toezicht in 2017

Naast alle investeringen in het materieel, het wagenpark, ICT, de huisvesting van de ambulanceposten en de organisatie, werden de gesprekken in de Raad van Toezicht in 2017 opnieuw beïnvloed door de landelijke discussie over eventuele marktwerking in de sector ambulancezorg en ten gevolge daarvan de positie van Ambulancezorg Groningen. De Tijdelijke wet ambulancezorg (TWAZ) werd verlengd tot 1 januari 2021, waardoor de druk op dit onderwerp van de ketel ging zonder dat de richting is bepaald. De inzet om het bedrijf goed op orde te houden blijft evident. Een belangrijk onderwerp was de noodzakelijke herhuisvesting van het hoofdkantoor en de ambulancevoor-zieningen in de stad Groningen. Er is inmiddels zicht ontstaan op een oplossing in 2018. De werving van nieuw personeel en de opleidingsbehoeften was eveneens een terugkerend thema. Over de verdere samenwerking met de collega bedrijven in Noord Nederland werd door de Raad van Toezicht en de bestuurder gebrainstormd. Daarover zal in 2018 in collegiaal verband verder worden gesproken.

Gespreksonderwerpen

Over de financiering van Ambulancezorg Groningen werden meerjarenafspraken met de zorgverzekeraar gemaakt, waardoor de gezonde financiële positie kon worden geconsolideerd en de beschikbaarheid en dekking van ambulancezorg in de provincie kon worden uitgebreid. De Raad van Toezicht heeft voor de goede uitoefening van haar werkzaamheden, naast de bestaande auditcommissie en de remuneratiecommissie, een kwaliteitscommissie ingesteld, waarmee de aandacht voor dit onderwerp wordt benadrukt. Gespreksonderwerpen binnen de Raad van Toezicht waren onder meer de toepassing van de Wet normering topinkomens (WNT) over de bezoldiging van topfunctionarissen en de komst van de Governance Code Ambulancezorg en de betekenis daarvan voor de organisatie.

Bijeenkomsten

Er werd bij de opening van een nieuwe post een locatiebezoek gebracht en er is overleg gevoerd met de nieuw gekozen OR. De vertegenwoordiging van de Raad bij de eindejaarsbijeenkomst van de organisatie heeft daar bevestigd gekregen dat de organisatie goed in haar vel zit. Er is dan ook vanuit de Raad van Toezicht een groot vertrouwen dat de organisatie in staat is toekomstige veranderingen en vernieuwingen te kunnen vormgeven: er is veel kennis, deskundigheid en betrokkenheid.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2017

De heer E. (Bertus) Fennema

Voorzitter Raad van Toezicht Ambulancezorg Groningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer H.W. (Wim) van de Weijer

Hoofdfunctie

Bedrijfsadviseur en toezichthouder

Nevenfuncties

  • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Ambulancezorg Groningen
  • Lid Raad van Commissarissen Plegt Vos Bouwgroep B.V

 

 

 

 

 

 

Mevrouw G.C. (Gea) van Dijk

Hoofdfunctie

Senior Projectleider Complexe Zorg bij Noorderbreedte Leeuwarden

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Ambulancezorg Groningen
  • Consulent voor (zorg)instellingen bij Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), vanuit Gea van Dijk Consultancy

Blik vooruit

Doorgaan op de ingeslagen wegen en het optimaliseren van de kwaliteiten van de organisatie. Oog houden voor en inspelen op ontwikkelingen in de in het verzorgingsgebied: krimp van de bevolkingsomvang, schaalvergroting in de zorg, toenemend beroep op ambulancezorg bij acute zorgvraag en schaarste aan ambulanceverpleegkundigen.